naar gentOp dinsdag 8 november jl. zijn enkele leden van het bestuur en de FBC op bezoek geweest bij de Universiteit Gent (UGent) om te praten over een promotieonderzoek met als onderwerp "Epilepsie bij de Hond".

Hoe is dit zo gekomen?

Zoals velen mogelijk hebben kunnen volgen via de nieuwsberichten op onze website, op social media en tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in Woudenberg op 13 juni jl., is de UGent gestart met een promotieonderzoek om te proberen een genetische marker te vinden op de chromosomen van de hond in het algemeen. De hoogleraar (en begeleider van de promovenda die het onderzoek gaat uitvoeren) heeft via een persoonlijk contact één van onze leden benaderd en bereid gevonden bloedmonsters te gaan verzamelen van de Drentsche Patrijshond. Dit droeg bij aan het ontstaan van het privé-initiatief Fokken-zonder-Gokken (FzG).

FzG, dat merendeels uit leden van de vereniging bestaat, heeft in het voorjaar van 2016 contact opgenomen met de vereniging om te informeren of een vorm van samenwerking mogelijk was zodat met vereende krachten de, voor het onderzoek noodzakelijke, bloedmonsters verzameld konden worden. De vereniging was zeker een voorstander van samenwerking en stelde voor dat enkele leden van het initiatief samen met een lid van de FBC een werkgroep zouden vormen. Op deze manier zou de vereniging de belangen van al haar leden het beste kunnen behartigen en onder meer de privacy van haar leden waarborgen; het volledige adresbestand kan tenslotte alleen voor activiteiten vanuit de vereniging gebruikt worden.
De bespreking met de FzG vond na de ALV 2016 plaats. Helaas, zoals eerder gemeld op onze website, zijn de besprekingen door FzG afgebroken en is de samenwerking afgewezen, nog voordat door de vereniging voorstellen konden worden gedaan over de invulling van de samenwerking.
FzG is vervolgens op eigen initiatief verder gegaan met het verzamelen van bloedmonsters voor het onderzoek. Inmiddels zijn er ca. 150 bloedmonsters binnengekomen bij de UGent.

Tijdens de ALV 2016 is het onderzoek van de UGent besproken met de aanwezige leden. Hierbij is duidelijk aangegeven en met de aanwezige leden besproken dat dit onderzoek van groot belang is voor het ras de Drentsche Patrijshond en dus ook voor de vereniging en haar leden: het belang en de gezondheid van de Drentsche Patrijshond staan immers voorop. Vanwege het belang van het onderzoek en de patstelling in communicatie met FzG, heeft het bestuur, na de zomer, daarom zelf contact opgenomen met de promovenda Evy Beckers en haar promotor. Dit contact dat zeer enthousiast werd ontvangen door de promovenda, resulteerde in een bezoek aan de UGent door afgezanten van het bestuur en de FBC.

Het bezoek aan de UGent

Het gehele promotieonderzoek zal ca. 3 jaar duren. Het onderzoeksteam gaf aan dat in de eerste fase waarin het onderzoek nu verkeert, er nog specifieke bloedmonsters ontbreken. Het onderzoeksteam was erg blij dat de vereniging hun wil helpen deze alsnog te verzamelen om zo de kans te vergroten op een positief resultaat: het vinden van een genetische marker waarmee mogelijkerwijs een valide epilepsie test kan worden ontwikkeld.

De statistische spreiding (waarop de aanpak van het onderzoek is gebaseerd) tussen de tot nu toe verzamelde bloedmonsters is niet groot genoeg en daarbij zijn er, voor de belangrijke eerste fase, geen controle lijnen aangeleverd (zie hieronder voor een nadere uitleg). En juist dit laatste is het onderdeel waar de vereniging bij kan ondersteunen.

universiteit gent “Voor het epilepsie onderzoek is er een directe samenwerking tot stand gekomen tussen de Universiteit Gent en de Vereniging de Drentsche Patrijshond (VDP). Via coördinatie door de VDP zijn we op zoek naar specifieke soorten bloedmonsters (aan een grote massa is geen behoefte meer) voor zowel de eerste fase (matched controls) als tweede fase (controle groep)”
[Evy Beckers; prof. dr. Luc Peelman]

Met de UGent en de promovenda is afgesproken dat de vereniging voor de huidige en de volgende fase van het onderzoek zal helpen bij het verzamelen van:

  • Matched controls, voor de 1ste fase van het onderzoek:
    Bloedmonsters van honden die lijden aan epilepsie en bloedmonsters van een epilepsievrije nestgenoot (matched control). Gecombineerd met de voor deze studie zeer waardevolle bloedmonsters van beide ouderdieren en indien mogelijk ook van de grootouders.
  • Controledieren voor de 2de fase van het onderzoek:
    Aangezien primaire (erfelijke) epilepsie nog op een latere leeftijd tot uiting kan komen, is vooral de leeftijd van de honden waarvan het bloed wordt afgenomen van belang. Hoe ouder de hond, hoe zekerder dat deze inderdaad epilepsievrij is en hoe groter de kans dat het bloed als een controle staal kan dienen. Bloedmonsters van epilepsie-vrije honden van 10 jaar en ouder zullen in dit deel van de studie hiervoor worden gebruikt.

schemaDe afbeelding laat zien hoe een mogelijke overerving van een genetische mutatie, of genetisch defect, zich per generatie verder kan verspreiden via de nakomelingen.
Rood geeft het dier aan dat de mutatie bij zich draagt, de drager of mogelijk lijder, blauw de dieren die deze mutatie niet bij zich dragen.

Hoe nu verder?

Er zal op korte termijn een speciale commissie gevormd worden die zich bezig gaat houden met het benaderen van de leden in het algemeen en van eigenaren van specifiek voor het onderzoek geschikte honden in het bijzonder. (Leden van de vereniging en andere Drenten eigenaren die al bloed van hun honden hebben gedoneerd via FzG hoeven dit uiteraard niet nogmaals te doen)
De in het leven te roepen commissie zal ook de bloedafnames organiseren en het gehele proces coördineren. Binnenkort zal hierover meer informatie volgen.

N.B. Gedoneerd bloed van Drentsche Patrijshonden is/wordt eigendom van de UGent:
Tijdens het gesprek met de UGent is ook besproken hoe men kijkt naar het eigendom van de bloedmonsters die tot nu toe ontvangen zijn en de bloedmonsters die in de toekomst aangeleverd worden. De UGent is hier zeer duidelijk in: bloedmonsters die geleverd zijn of nog geleverd gaan worden zijn en worden eigendom van de UGent. De bloedmonsters mogen dus ook voor andere wetenschappelijke onderzoeken worden gebruikt. Hiervoor zal geen toestemming worden gevraagd aan de eigenaren van de honden die tot nu toe bloed van hun honden hebben gedoneerd of in de toekomst zullen doneren. Iedere hondeneigenaar dient zich hiervan bewust te zijn alvorens zijn/haar medewerking te verlenen. Bij afname van bloed van de Drentsche Patrijshond gaat de eigenaar van de hond dan ook automatisch akkoord en doet daarbij afstand van de eigendomsrechten op het gedoneerde bloed voor het promotieonderzoek “Epilepsie bij de Hond” en ander wetenschappelijk onderzoek. De UGent heeft aangegeven dat de wetenschappelijke ontwikkeling voor hen leidend is en zal daarom de resultaten van het onderzoek naar epilepsie bij honden volledig openbaar maken (uiteraard niet de individuele gegevens maar alleen de geanonimiseerde onderzoeksresultaten) zodat iedereen er gebruik van kan maken.

 
In de komende OD (december 2016) zal een door Evy Beckers, promovenda van de UGent, geschreven stuk geplaatst worden waarin wordt uitgelegd wat de onderzoeksopzet is en wat het precies inhoudt. 
  • Laatste aanpassing website: zondag 24 september 2023, 08:18:20.
  • Copyright @2023 Arjan van Hessen