Line

Dames en heren, ik heropen de vergadering. We gaan naar de tweede termijn. En voor de mensen die thuis ook meekijken, zeg nou maar eens de moties. En dat momenten kunt u vinden op de website onder gemeenteraad en dan onder de moties. En dan kunt u meekijken naar de teksten. We zijn bij de tweede termijn van de raad. Het woord aan de heer Hoppenbauer en u heeft nog, ik geloof, ruim tien minuten. Daar gaan we. Dat hoeft inderdaad niet. Dank u wel voorzitter. Het is even door de oogharen heen toch goed om te kijken dat het toch gemeenschappelijk toch wel een rode draad is. We hebben het met z'n allen hier toch over het geld. Nou is dat logisch als het over de begroting gaat. Maar ik zie toch ook een stuk dienstverlening terug. Ik zie schoon, heel en veilig terug. En dat zijn toch wel onderwerpen wat ons elke keer toch bezighoudt. Zeker als een partij als leefbaarheid. Ik was eigenlijk toch nog nieuwsgierig naar de P van de A. Misschien is het window dressen om te beginnen over de verlaging van de OZB. Maar ik vind het aan de andere kant wel weer heel boeiend dat men eigenlijk een 2,3 miljoen gat in de begroting wil slaan door inderdaad die OZB te verlagen. vervolgens 6 ton voor beheer en onderhoud en ook de landscheiding, de verlichting van het landscheidingspad is zeg maar 4 ton op jaarbasis dus 2,3 miljoen wat ja het is november maar je zou bijna zeggen het is alweer Sinterklaas geworden dus ja dat vind ik dan wel grappig, althans grappig ik vind het toch wel boeiend dat er toch weer zo snel als er maar een klein beetje een groene vlag hangt dat die al meteen zo wordt opgehangen dat die bijna weer vuurrood lijkt te gaan worden. Dus het abonnement, toch maar even langslopend, zullen wij niet honoreren uiteraard. Nee, hetzelfde geldt voor beheer en onderhoud. Daar hebben wij een aantrekkelijkere motie voor ingediend. Ik heb begrepen dat dat in ieder geval de meerderheid van de raad daar op mag rekenen. Over de jeugd, daar zeg ik verder niets over. Ik heb hethouder Heuveling, die was volgens mij al aan het dromen. Hij zegt van, die man die gaat mij helpen met die tweede kwartaal, want ik heb het echt niet gezegd, maar u zei dat voor de vergadering van Wout, zou je me kunnen redden. En dat staat waarschijnlijk zo in zijn systeem, dat hij dacht dat gaat hij wel halen. Maar ik ben bereid om daar een tweede kwartaal van te maken. Als het om de gelden bent betrekken tot de najaarsnota, daarvan zou ik zeggen, Dat behandelen we in de najaarsnota. En ik herinner de vrienden van deze raad dat dat misschien ook wel had gekund uit het reserve sociaal domein, wat helaas is afgewezen. Verder, als het gaat om de verlichting fietspad is onze eigen motie, dat gaan we accorderen uiteraard. Dan de wijkagenten. Ik begrijp van de burger vader dat het eigenlijk al in gang is gezet, dus je zou bijna zeggen het is overbodig. Maar ik zie het dan toch maar even, en ik heb eigenlijk een gloedheek aan om dat te zeggen, maar toch een steuntje in de rug aan de burgemeester, omdat hij ook zei dat hij met deze motie ook naar zijn buitenwacht, naar de korpsbeheerder, ieder geval zou kunnen zeggen van, jongens, ik sta hier niet in mijn eentje te roepen, ik heb nog 31 vrienden die dat ook vinden. Dus ik hoop dat alle partijen, los van de ondertekenaars, dit steuntje aan onze burgemeester mee willen geven. dan het sociaal culturele werk Blijswijk. Daar ben ik uiteraard minder enthousiast over. Het antwoord van de wethouder bevalt me eigenlijk helemaal niet. Want het is zeker niet bedoeld als het voortzetten van de voortgangsrapportage zoals we die nu hebben. Nee, ik heb willens en wetens bedoeld dat ik echt een hereiking wil, een actualisering zoals dat heet. Dus wij zullen de motie zeker handhaven en wij willen dat Ja, dat die advisering en de PvdA gaat zelfs nog iets verder, die noemt het echt besluitvorming, nou ik vertrouw dan in advisering dat het ieder geval ten alle tijden naar een commissie terug gaat en dat er in de commissie het stampen door gaat. Want uiteindelijk de essentie is dat wij in 2015 hebben wij afgesproken, was het een collegebevoegdheid, wij hebben het naar de raad gehaald, het is teruggefloten in de commissie samenleving en daarna zou het weer terugkomen naar de raad en dat is niet via voortgangsrapportage. Dus deze laten we staan en ik vertrouw op steun voor ieder die van Blijswijk houdt. Dan de versterking openbare ruimte. Die is geaccordeerd, dus dat is simpel. Dan sla ik 32 ook over. We hebben er wel mee ondertekend, maar we hebben toch wel een klein beetje met Hoe redelijk is het ook in bestaande situaties? We vinden dat we het absoluut een kans moeten geven en we zijn het eens met de wethouder dat de rol van de gemeente moet zijn de facilitator en niet de bepaler als een overheid die dat moet gaan regelen. Dus de winkeliers zijn leidend in deze en ik vind wel dat bij nieuwe winkelgebieden dat je wel zeg maar dat de goede ervaring met betrekking tot rode rijst te hand zou moeten nemen. dan de 30 km grenzen. Daar zitten wij toch wel een beetje tegen aan te hikken. Wij blijven toch met de wethouder voor Tuinvermening dat het een dras kwestie is. En zolang de inrichting van de weg is bepalend, daarom kan je het dus niet handhaven. Er moet wel wat water naar de zee gedragen worden, willen we hiermee akkoord gaan. Dus vooralsnog zeggen wij hier nee tegen. Dan gaan wij naar de optimale benutte bedrijfsruimte Lansingerland. De college raadt dat af, dat sluit aan bij onze visie. En ik moet ook aan de VVD meegeven dat ik het eigenlijk wel een beetje, ja, ook in de commissie leek het alsof het op basis van één klacht of één, misschien van hun eigen netwerk, ik weet het niet, dat dat wordt nu een beetje opgeblazen. En vervolgens denk ik, we hebben op 20 april 2016, dus dit jaar, is er een geweldige presentatie geweest waarbij de marketing plan is gepubliceerd. En wat ik dan jammer vind is dat het VVD er nu mee komt op basis van dat incident denk ik dan toch. En waarom hebben zij niet bij de commissie AB, of na die presentatie op commissie AB, ik wilde met mijn raadsleden over spreken met mijn collega's. Daar was geen aanleiding voor en ik zie geen aanleiding om nu te denken dat we ons... Dus hier gaan wij niet mee voorstemmen. Dan de camerabeleid. Daar gaan wij niet mee akkoord. En hopen dat zij het advies van de burgemeester overnemen om dat aan te houden omdat het toch wat ingewikkelder ligt dan zo lijkt. Dan onderhoudensniveau buitenruimte hebben wij met alle respect een andere of een betere, zou ik bijna willen zeggen, motie voor. Dus dan zeggen we nee op. Dan de bereikbaarheid Lansingerland. Ja, in onze voorbereiding hadden we zoiets, dat steuntje heeft die wethouder vertuinen helemaal niet nodig. En wij zijn toch wel een klein beetje verrast dat juist de VVD hiermee komt. Zij hebben een vertegenwoordiger in de adviescommissie, vervoersautoriteit, die is kennelijk ook in de raad benoemd, eind maart. Ja, helaas. Dat is natuurlijk een tijd voor prioriteiten, is de afgevaardigde nooit geweest. Dus dat hij misschien dan een beetje in het warretje is van hoe loopt dat nou allemaal. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat juist nu de VVD die als lid zit van de adviesraad en ook spart met het bestuur, dat die juist met deze motie moeten komen. Dus ja, wij laten dit nog eventjes hangen. Ter interruptie? Dank u wel voorzitter. Ik ben nog heel erg benieuwd ook of de fractievoorzitter van leefbaar 3b wil reageren op het advies van zijn eigen wethouder hierover. Waarvan ik in het eerste termijn van de wethouder daarover hoort is dat hij een verduideling geeft, maar dat hij eigenlijk wel steun geeft aan deze motie. Zult u, kunt u dat verklaren? Meneer Hovenbouwer. Nou ik kan alles verklaren. Gelukkig hebben we nog te maken met dualisme, maar ik zeg We hebben dat steuntje niet nodig, want de goede man zit er bijna dagelijks op. En als er iets meer geïnvesteerd was vanuit de VVD, had u dat geweten. Dus dat steuntje heeft u niet nodig. En ik ben er misschien ook niet op tegen, maar ik vind het te gemakkelijk om deze motie op deze manier in te dienen. Tere interruptie? Mevrouw Arends? Als laatste ben ik blij dat u zegt, eigenlijk kunnen we het wel steunen. Dus dank u wel daarvoor. Je denkt dat het een schone veldje wordt, of een schone bergje, want dat heb ik niet gezegd. Verder gaan we naar stimulering, interactie, openbare vergaderingen. Daar zijn wij niet voor. Het is wel een onderzoek, dus je kan van alles, maar volgens ons leidt het te veel af en we hebben al slechte ervaringen nu met Twitter. Daar gaan wij volgens mij nog niet mee akkoord. Dan 39, daar zijn wij het absoluut mee eens. Dat gaat natuurlijk over de geleidelijke verbetering van de inkomsten van onze inwoners. Nummertje 40, dat gaat over de interactieve begroting. We hebben in de commissie verwezen naar Enschede, dat is geen heilige koel, maar dat is heel handig. En in mijn vorige leven bestond er ook een bio, dat was een begroting in één oog op zicht over opslag en ik denk dat het Goed is dat wij op deze manier digitaal de inwoners makkelijker servicen over wat gaat er nou in al die domeinen om. Dit is echt een geweldig fenomeen. Dus dit onderschrijven wij met het initiatief van D66. Dan heb ik nog één minuut, heb ik begrepen. 41 gaan wij mee accords. Motie, landschrijdingsfietsbad hebben we een eigen motie, die zijn we dus op tegen. De banen voor mensen met een beperking. Ja, ik vind het eigenlijk... Ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Wij gaan niet mee. Laat ik dat wel helder zeggen. Want ik heb de indruk dat het gemeentebestuur er alles aan doet, er echt werk alles aan doet, om niet te discrimineren. Dus op het moment dat er iemand is die de beste man vrouw op de juiste plek is, dan nemen we die aan. En ook in combinatie met de regiegemeente, het kan niet anders dat je dan, ik kan wel zeggen 350 man, maar je moet ze wel aan de poort krijgen. Dus wij gaan hier niet meer akkoord, is te geforceerd, moeten we niet willen. 44 hebben we het over gehad. Levende dorpskernen. Ja, de wethouder vindt het overbodig. Nou, ik vind hem absoluut niet overbodig. Ik denk dat, zeker als er bij de spreekuren, mag ik toch hopen, dat daar voldoende zorg over is. Dus ik zou hem absoluut onderschrijven. Ja, ik ben bijna klaar. De tijd is voorbij, meneer Hovenbouwer. Dan moet de GroenLinks-Milk Hellhuis teleurstellen. Dank u wel. Dan is het woord aan leer Ruitenberg. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik zou eerst even ingaan op onze eigen moties die we hebben ingediend. Allereerst die van de BIS. Een aantal partijen vroegen van het college als facilitator. Dat vat ik maar even zo samen, wat Jan Hopbrauwe zei. Uiteraard. Het staat ook niet voor niets in de overwegingen dat het een voorbeeld is van anders besturen. En bij anders besturen is juist niet meer de gemeente, niet meer top down, maar je moet soms wel gewoon ook ondernemers op het idee brengen van nee, dit is een optie, dit is een mogelijkheid, kunnen we dit uitwerken? Ja of niet? En dan krijg je een gedragen aanpak en ik denk dat dat hartstikke mooi zou zijn als dat zou lukken. Maar het kan ook alleen wettelijk op het moment dat de ondernemers het zelf willen, want ze moeten zelf stemmen en alleen als er een meerheid is, kan er zo'n bis komen. Dus dat is helder. Vervolgens de motie over de 30 km zones. Dank aan de burgemeester voor zijn reactie. Natuurlijk moeten we alles doen zoals andere ook zeiden aan fysieke inrichting van wegen. Dat is wel een zaak van lange termijn. Ik denk ook mee van de Roderijseweg, waar iemand zei dat je er bijna vanaf gereden wordt. Dat is natuurlijk ook zo'n voorbeeld van een weg die wel 30 km zone is, maar niet zo is ingericht. Tegelijkertijd, wat wel zo is, iedereen suggereert hier maar dat je het niet kunt handhaven als er geen juiste weginrichting is. Ik heb mijn voorbereiding op dit debat daar goed in verdiept. Ik heb de Wegen- en Verkeerswet zelf zitten lezen. En ik ben daar nergens in tegengekomen dat het te hard rijden in de 30 km zone is toegestaan op het moment dat de weg niet goed is ingericht. Dat staat daar dus niet in. Het is een interne beleidsrichtlijn van de politie. die het geen prioriteit vindt, op het moment dat de gemeente niet zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. En daar kun je dus ook over in gesprek gaan met de politie. Op het moment dat jij vindt dat er specifieke plekken zijn waar je dat dus niet acceptabel vindt en die je ook niet zo kan inrichten. Interruptie voorzitter? Ja, Van Brouwer. Bij Noviteit mag ik de heer Van der Laan de gelegenheid geven om een vraag te stellen? Dat mag de heer Van der Laan sowieso. Ja, het kan zijn dat u het niet tegenkomt in de besluiten van de politie, maar we zijn wel degelijk door de Hoge Raad is daar een uitspraak gedaan over de inrichting van de weg. Ja, ik hoor dat. Tegelijkertijd, ik lees een wet. Ik lees ook zelfs dat er boetes door het Openbaar Ministerie in de 30 kilometer zon is hoger zijn gelegd dan voor vergelijkbare snelheidsovertredingen erbuiten in het kader van de hufteraanpak. Dus er zijn heel veel tegenstrijdigheden in. En de vraag is ook nog, en dat is ook niet overal duidelijk, van wat is dan een goede weginrichting? Is bijvoorbeeld op het moment dat er een preventieve maatregel van zo'n bord wat opknippert, dat je te hard rijdt, is dat al genoeg? of niet. Dus de hoograad kan nog heel wat verder gaan met zijn uitspraken dan alleen, want ik heb dat ook weleens gelezen en dat ging puur om m'n weg, waar ineens op een weg waar je eerst 80 mocht ineens een bordje 30 stond verder gebeurde niks. En dan vlak achter de paal begonnen ze te flitsen. Dus dan is het toch een heel andere categorie dan waar ik het over heb bij scholen, waar duidelijk is dat je een schoolzonde binnenrijdt en dat is echt een andere categorie dan die u hier nu benoemd. Dat even ter toelichting en ik ben heel blij met de steun van de burgemeester en ik reken ook op steun van velen van u om het voor onze kinderen veiliger te krijgen. Ehm, even kijken. Interruptie voorzitter? Ja die laatste opmerking, dat steekt mij. Wij gaan tegenstemmen, maar dat wil niet zeggen dat wij tegen de veiligheid van kinderen zijn. Meneer Uiterberg? Even kijken. Dan gaan wij naar de andere moties. Ik begin even met het landscheidingsfietspad. Ik combineer even de motie van leefbaar 3B nummer 28 met die van de PvdA. Wij zijn voor onderzoeken van de verkeerstellingen. Dat moeten we doen. Maar ik wil wel duidelijk de vaste winstwaarschuwing afgeven dat dat niet automatisch betekent dat wij ook gelijk een dergelijke investering zullen steunen. We willen er echt zien dat er significante stromen op actief zijn. En wij zouden ook graag willen zien dat in dat onderzoek gekeken wordt naar... De interruptie voorzitter? Hoe verhoudt zich dat dan eventueel met de veiligheid van de schoolkinder waar u net een pleidooi voor deed en nu heb ik de indruk dat dat dan, ken ik, toch niet de geldwaard is? Volgens mij zijn dit geen grote schoolroutes, dat zijn andere routes. Dus je hebt het over heel veel andere fietsers, meer de forensen naar het station. Wat wel zo is, is dat we ook nog moeten kijken naar een stukje landscheiding, wat hier niet benoemd wordt in deze hele motie, maar ik zou aan het wethouden willen vragen om die mee te nemen. En dat is het stuk Berkelse dijkje, waar natuurlijk nu ook kijken naar een alternatief fietspad, ofwel niet door het ANIMG Smitpark, wat ook niet verlicht is. Dus dat zou je eigenlijk in dit onderzoek ook wel kunnen betrekken. Dan van PVDA, die stemmen we daarmee niet, maar ik vond wel dat u een beetje onaardig was mevrouw Verhoofd voor de vleermuizen. Dus ik vroeg me wel af hoe zit dat nou met die fusie tussen GroenLinks en de PVDA in dat kader. Dan de motie sociaal-cultureel werk. Er zijn er ook twee van. Wij zullen voor de motie van van leefbaar 3b stemmen. Wij denken dat het goed is om te bedenken wat je wil met de functie rond de snip. of het nou een gemeentelijk gebouw blijft of niet. Het is goed om na te denken hoe je, ook in het kader van het aantrekkelijk houden van die centra, hoe je zorgt dat er mensen in dat gebied komen, dat er loopt blijft, wat er verder ook met de bibliotheek gaat gebeuren. En daar zullen we goed naar moeten kijken en pas als we dat zeker weten hoe dat gaat, moet je daar een besluit over nemen. Dus we zullen die van leefbaar 3B steunen en die van de Partij van de Arbeid niet, want die gaat veel verder. Dan de motie 31 over versterking openbare ruimte. Wij willen hem steunen, maar wel nog een vraag aan de wethouder. Wij willen een gedegen onderzoek. We willen een goed onderzoek waarin echt duidelijk wordt gemaakt van nou, hoe zit dat met het groen onderhoud? Dat moet je niet afraffelen. Het wordt nu gezegd van nou, in december moet het er liggen, dat is over een maand. Dat is heel snel. Dus de vraag is, kunnen we in een maand een gedegen onderzoek doen? Als dat meer tijd kost, is dat wat ons betreft uitstekend. Ik heb liever een goed onderzoek dan een afgeraffeld onderzoek waar fouten uit voortkomen. Even kijken, dan ga ik naar de motie van de VVD. Allereerst over de bedrijventerreinen, 34. Ik zou de VVD een suggestie willen doen. Er staat hier een hoorzitting. U heeft gehoord dat bij sommige partijen het gevoel van een tribunaal opriept. Ik zou je de suggestie willen doen, want de beeldvormende fase kan op heel veel manieren, het hoeft niet per se een oorzet niet te zijn, dat kan ook op andere manieren. Als u nou in uw dicter ervan maakt dat de informatie die uit de beeldvorming et cetera beschikbaar komt, en dan et cetera, dan kunnen wij die motie sturen. Meneer Overbrouwer. Mag ik dan aan meneer Ruitenberg vragen waarom de presentatie van 25 april niet voldoende was? Daar staan toch heldere koersen uitgestippeld. Dus waarom moeten we daar nu nog een keertje naar beeld voor? Ik ben echt de weg kwijt want volgens mij zitten we om werkverlegen. Maar ik hoor ook heel veel dat mensen te druk vinden. Veel vergaderingen. Dus laten we nu stoppen met nog een keer dingen te regelen. Meneer wel wat er al is. Meneer Ruitenberg. Ja, we hebben een botmodel met elkaar gesproken en er komt een economische visie aan. Ja, dan is het niet meer dan normaal dat je met bedrijven en ondernemers in gesprek gaat. Op wat voor manier dan ook. Of je dan via een hoorzitting doet, of via werkbezoeken, of weet ik het hoe. Dat lijkt me heel normaal. En dan denk ik dat het goed is om wat je daar hoort, de signalen die je erop pakt, te betrekken bij hoe kunnen we meer hectares verkopen, want dat willen we ook allemaal. Nou, daar is niks mis mee. En daarom kunnen wij, als het er zo staat, de motie steunen. Het camera beleid, wij zijn in principe voor het zoveel mogelijk toevoegen van tools aan een gereedschapkist, maar het is wel een ingewikkeld iets over hoe je en wanneer je dat dan precies in mag zetten. Dus ik zou inderdaad de oproep van de burgemeester in overweging willen geven om het nog even aan te houden en dat we er later over verder praten. De motie over de buitenruimte. Deze gaan wij niet steunen, wij vinden niet dat je gelijk weer van C weer terug naar B moet gaan. Wij zijn voor dat gedegen onderzoek en dus steunen we deze niet. Bereikbaarheid Lansingerland, 37. Wij vinden het op zich wel een goede motie, maar wel een tip voor de VVD of een verzoek. Wij vinden dat dit niet alleen voor de metropoolregio zou moeten zijn, maar ook voor de provincie als nadrukkelijke partij daarbij. Dus dit moet niet alleen naar de metropoolregio, maar ook naar de provincie, want we hebben het over provinciale wegen. En als u dat toevoegt in het dictum, dan kunnen wij daar in meegaan. 38 interactie vergaderingen. Wij blijven er eigenlijk toch tegen. Wij denken dat er maar een beperkte groep mensen hiervan gebruik zult maken. En wij vinden dat dan veel geld om weinig mensen te bedienen. En we zijn ook een beetje bang voor chaos, dus we steunen motie 38 niet. 39 wel. 40, die gaan wij steunen. 41 gaan wij ook steunen, maar we willen wel nadrukkelijk zeggen dat het ons niet alleen om ecologie gaat, maar vooral ook om de kwaliteit en kennis van het groen onderhoud, dat dat op een goede manier gebeurt. En niet alleen maar de nadruk leggen op ecologie en biodiversiteit, maar veel breder te trekken dan dat alleen. Even kijken, de moties van de PVDA heb ik allemaal al gehad. Oh ja, behalve de mensen met een beperking. Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Laat ik dat als basis stellen. Er is zo'n regel aangenomen, een inspallingsverplichting voor alle werkgevers en de gemeente moet dat ook doen. Tegelijkertijd denkt u dat deze mensen plaatsbaar zijn binnen reguliere vacatures binnen onze gemeente en dat denken wij niet. Je moet gewoon heel reëel zijn, dat zijn gewoon extra vacatures die je nu nog helemaal niet hebt om deze mensen aan het werk te kunnen helpen. Dat gaat geld kosten en zoals het hier staat kunnen we niet steunen, maar ik wil wel duidelijk maken dat wij wel achter het idee staan dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. De leverende dorpskernen als laatste, zoals die hier staat, zijn we eigenlijk tegen het eerste streepje van het dictum. Het tweede zouden we op zich wel kunnen steunen, maar het eerste vinden wij geen goed idee. Motie herstellen, bestuur Lansingerland. Interruptie. Meneer Overbouwer. Uitbrengen waarom u het geen goed idee vindt. Meneer Uit de Mer. Dat kan ik uitleggen, jazeker, want op dit moment lopen er al plannen voor uitbreiding. Op het moment dat je nu even gaat zeggen, we moeten nu nog eens nog een aanvullend onderzoek gaan doen, waarmee die geplande uitbreidingen, bijvoorbeeld aan de zijde van de Wester Singel, waar natuurlijk al een hele grondexploitatie, ontwikkelingen en aanbestedingen voor geweest zijn, Als je daar even een streep door zet, dan gaat het de gemeente goud geld kosten. Dus op het moment dat je die uitbreiding bedoelt, dat is al in die zin voor onze gelopen wedstrijd. Het kijken van hoe je bergshoek en pleinswaai kunt verbeteren, daar zijn wij voor. Maar nu even zeggen van de geplande uitbreiding Berkel met een pender doorhalen, dat gaat ons veel te ver, dat kost de gemeente heel veel geld, dat moeten we niet doen. Meneer Ruitenberg, u spreekt dat het is opgerekt met de laatste interruptie in de laatste seconde. Ja. En de rest zal ik interrumperen als er een spreker aan het woord komt om ons duidelijk te maken hoe wij over de motie denken. Dank u wel. En dan zijn we bij mevrouw Ahrens van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Allereerst zou ik graag nog even in willen gaan aan onze eigen moties, waarnaar ik zal reageren op de amendementen en de moties van de andere partijen. De motie van optimaal benutten bedrijventerreinen, land, zingen, land. Daar heb ik van een aantal partijen gehoord dat ze die zeker willen steunen. Alleen het woord hoorsitting is daarbij te scherp. En daar kunnen wij ons wel in vinden. Dus wij zouden graag in het dictum willen veranderen het hoorsitting in openbare bijeenkomst. En dan zou het ook heel fijn zijn dat de andere partijen dat kunnen gaan steunen. Omdat het met name gaat niet alleen over klachten, maar juist over de kansen die er zijn. zodat de uitgifte van de bedrijventerreinen beter tot zijn recht gaat komen. De interruptie, voorzitter. Ik heb mevrouw Arendson eigenlijk uitgenodigd om mij uit te leggen waarop zij nou die presentatie van 20 april niet voldoen. Wat is er nou mis bij het huidige marketingacquisitieplan? Wat is er nu mis mee? Ik zeg niet dat daar iets mis mee is, maar het effect is dat er nog steeds geen gronden worden verkocht. En wij zouden het heel interessant vinden, zeker gezien het BOP-model, om daar gewoon met ondernemers daarover in gesprek te gaan. Meneer Van Brouwer. In april hebben we het met z'n allen samengesteld. U was daar heel tevreden over, anders had u het wel in AB gebracht. Dus waarom doet u nou alsof het een probleem is? Ik ben Van Arends. Ik ga verder met de tweede motie, ook gezien mijn eigen tijd, voorzitter. De tweede motie over bereikbaar land zingen land. Daar zouden we graag in het dictum willen toevoegen provincie. Daar staat nu alleen metropoolregio Rotterdam Den Haag en die zouden we willen toevoegen. En daarnaast wil ik de wethouder bedanken ook voor zijn verduitenlinking rondom deze motie en de steun voor deze motie. dan ten aanzien van de motie onderhoudsniveau van de buitenruimte. Deze willen wij graag intrekken, daar er een andere motie is van onder andere de ChristenUnie en D66, onder andere. En die zullen wij dan ook gaan steunen. En dan is nog onze motie over herziening camerabeleid. Dat is veel door de andere partijen over gezegd. Ja, het is echt een acuut probleem en dat weten we allemaal. Er zijn klachten van inwoners daarover. En ik ben ook blij te horen dat eigenlijk iedereen wil zeggen, ja, weet je, het is interessant, maar het is misschien nog te vroeg. En ook mede door het advies van de burgemeester hierover, kunnen we ons daar wel in vinden om hem aan te houden. Maar weet dat wij als VVD dat echt wel als een belangrijk instrument vinden, mede ook gezien het wettelijk nu ook mogelijk is. Dus deze zullen wij aanhouden. Dan wil ik ingaan op de amendementen en de moties. Het amendement van de verlaging bezuiniging en beheers zullen wij niet instemmen, daar wij de andere moties zullen ondersteunen. Het amendement over de verlaging van de OZB. Ja, als er één partij is die voor de verlaging van de OZB is, is dat de VVD wel. Toch kunnen wij deze motie niet steunen. Want het is echt veel te vroeg. Dat zeven andere partijen ook aan, maar de wethouder geeft dat ook aan. Onze, we zijn allemaal onze in dit huis. Motie. Hoe maak je jeugd tot betrokken inwoners? Daar kunnen wij op instemmen. De motie verlichting fietspaden landscheiding, daar hebben we mede ingediend, dus daar kunnen we instemmen. Dan gaat de motie over wijkagenten, daar hebben we mede ingediend, dus zullen wij instemmen. Dan over het vastgoed sociaal culture werk van Blijswijk. Over die hereiking, goede toevoeging, en dan kunnen wij hem steunen. Dan de motie versterking ruimte, die had ik net al genoemd, die stemmen wij in, daar we onze eigen motie intrekken. Dan de motie bedrijven investeringszonnen. Dat is al genoemd, het moet eigenlijk vanuit je ondernemers komen en de gemeente heeft daar een faciliterende rol in. En zo is het en daarom steunen we ook deze motie. Dan de motie van onder andere de CDA en ook de VVD over 30 km, die steunen wij uiteraard. Dan de motie over stimuleren actieve vergadering. Daar zullen we op instemmen. Niets dat ook echt geen geld gaat kosten. Dan de motie van D66 en die wij ook mede hebben ondertekend over aantrekkelijk houden van de gemeente. Daar zullen wij dus op instemmen. Ook de interactieve begroting, die hebben ook mede ondertekende, zullen wij ook instemmen. Dan de motie verlichting landscheiding van de PvdA zullen wij niet instemmen. Ja, dan de motie over mensen met een beperking in de gemeente. Het gaat hier over de participatiewet, waarin de overheid een voorbeeld moet geven. Ik heb daar eerder in de commissie ook aandacht voor gevraagd. Nou wordt er genoemd dat er geen werk zou zijn binnen deze grote organisatie voor mensen met een beperking. Dan moet ik u echt al wat teleurstellen dat dat onjuist is. Het is inderdaad onjuist wat u zegt. Er is wel degelijk. Kijk, wat mij nou zo aanstoort is dat u ervan uit gaat dat er geen energie wordt gestopt om deze mensen aan het werk te helpen. Er is een bepaalde capaciteit hebben we nodig. En die capaciteit, dus het aanbod is er niet. Dus je kan van alles willen, maar het aanbod is er niet. En als er aanbod is, dan zit het in de lagere echelons. En daar, zegt de wethouder, daar kan ik in schakelen. En u vraagt, meneer Bombrouwer, interruptie is een vraag? Ja, interruptie. Nou ja, ik vind het dus onjuist. Ik zou graag er nog iets over willen toevoegen. Want over lagere egalons of mensen met een beperking alleen lagere baantjes zouden hebben. Voor een groep is dat zo. Maar iemand met een lichamelijke beperking, die ook een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft, die gewoon qua verstandelijke capaciteiten ook een beleidsamtenaar kan zijn. Er zijn voorbeelden in het land waarin een burgemeester of een wethouder misschien wel tot de banenafspraken hoort. Als het gaat over iemand met autisme die hoogbegaafd is, die zou heel goed een functie kunnen vervullen binnen gemeente Land-Zingeland. Dus het is breder als het gaat over mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. En daarom doe ik gewoon een beroep daarop om juist ruimte te maken, gewoon als een gewone afspiegeling van de samenleving, ook binnen onze gemeenten. Dan over de motie mogelijke verkoop maatschappelijk vastgoed, die zullen wij niet steunen. De motie over jeugd, daar ondersteun ik wel ook de wethouder daarin. Dat moet eigenlijk wel plaatsvinden in de discussie over de maatschappelijke agenda, waarin we ook de prioriteiten moeten gaan stellen als het gaat over jeugd. Dus deze motie zullen wij niet steunen. Dan de motie over het vertrouwen. Ja die zorg delen wij natuurlijk, want wij hebben juist in de commissie ook gezegd dat er maar 18% vertrouwen heeft in het bestuur, ja, dan moeten we ons allemaal aantrekken. En dat vind ik ook. Echter kunnen wij deze motie niet steunen omdat wij denken dat het niet op deze manier werkt zoals voorgesteld in de motie. Dan de motie over de drie kernen. Meneer Hoek. Daar ben ik toch nieuwsgierig hoe je er wel over denkt. Wat zou eventueel een wijziging van de motie met zich mee kunnen brengen? Misschien kunt u straks schorsen, maar ik zou graag nog even willen reageren op een aantal andere moties, ook voor de andere partijen. De motie over sportvereniging... Interruptie, dat is toch raar. Ik pleeg een interruptie en ik vraag naar van, waar ligt het dan aan? Want dan kan ik u belichtergemoet komen. Mevrouw Arends, u moet het dilemma in een seconde of 15 oplossen.


Gemeente-Lansingerland-webcasts-20161103_1-382262_halfuur.wav
 0.0
Time_indexConfidentialitySpeaker